Admiterea la Academia Fortelor Aeriene – 2011

Read Time:12 Minute, 29 Second

Odata trecut examenul de Bacalaureat, cu bune si rele, foarte multi dintre tinerii absolventi de liceu se intreaba cum se pot inscrie la cursurile Academiei de Aviatie „Henri Coanda” din Brasov. AviatiaMagazin.com incearca sa va raspunda la aceasta intrebare in cele ce urmeaza.

O vizita pe site-ul oficial al Academiei va va lamuri cu siguranta, insa incercam si noi sa redam, mai jos, pasii pe care trebuie sa ii urmati, conform anunturilor oficiale. Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” din Brasov ofera 113 locuri pentru anul universitar 2011-2012. Concursul de admitere in Academia Fortelor Aeriene se desfasoara in doua etape: Prima etapa se desfasoara la Birourile de Informare-recrutare si ulterior la Centrele Zonale de Orientare si Selectie si consta in recrutarea si selectia candidatilor.

A doua etapa se desfasoara in Academia Fortelor Aeriene si consta in sustinerea unui examen de admitere:

ADMITEREA CANDIDAŢILOR

Art. 2. Concursul de admitere se desfăşoară în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, iar la acesta se prezintă candidaţii declaraţi „ADMIS” la probele de selecţie desfăşurate de către Birourile informare – recrutare din cadrul Centrelor zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale şi cei declaraţi „ADMIS” de către alte structuri beneficiare din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit propriilor criterii de recrutare şi selecţie.
Art. 3. La admiterea în academie pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat
său diplomă echivalentă cu aceasta.
Art. 4. (1) Candidaţii la admitere în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” nu pot susţine
concomitent probe de admitere la alte instituţii de învăţământ superior. 4 din 19 (2) Admiterea cuprinde o probă eliminatorie şi o probă de verificare a cunoştinţelor, ce se susţin conform graficului organizării şi desfăşurării admiterii în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” în anul 2011, (Anexa nr.1) astfel:
Proba I: Limba străină – Engleză – test grilă – probă eliminatorie, timp 90 minute, are ponderea
de 15% în media de admitere, nota minimă de admitere fiind 6,00 (şase).
Proba a II-a: Matematică. Psihologie – test grilă, timp 180 minute, are ponderea de 75 % în
media de admitere: în cadrul probei, subiectele la matematică vor avea o pondere de 2/3, vor fi formulate din probleme de algebră şi elemente de analiză matematică şi geometrie; în cadrul probei, subiectele la psihologie vor avea o pondere de 1/3.
– Media examenului de bacalaureat – are ponderea de 10 % în media de admitere.
(3) Pentru candidaţii care au atestate de echivalare a diplomei/certificat de absolvire studii liceale recunoscute de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, media de admitere se calculează fără să se ia în calcul media examenului de bacalaureat. Ponderea mediei examenului de bacalaureat (10%) se va redistribui în ponderea probei a doua.
Art. 5. (1) Proba a II-a se susţine în limba română.
(2) Conţinutul subiectelor pentru probele din cadrul admiterii se elaborează în concordanţă cu programele pentru examenul de bacalaureat 2011, fără să depăşească obiectivele şi conţinuturile acestora.
(3) Manualele şcolare valabile pentru concursul de admitere în academie sunt cele prevăzute pentru examenul de bacalaureat, din anul şcolar 2011-2012, pentru disciplinele Limba engleză, Matematică şi Psihologie.
Art. 6. Media generală minimă de admitere este 5.00, în limita locurilor scoase la concurs, cu condiţia ca fiecare din cele două probe (I şi II) să fie promovată cu media minimă (6,00 la proba I şi 5,00 la proba a II-a). La proba a II-a, media se va calcula cu o pondere de 2/3 nota la Matematică şi 1/3
nota la Psihologie.
Art. 7. (1) Candidatul care nu a susţinut toate probele de concurs se declară „RETRAS”, iar cel care nu a promovat (a obţinut note sub 6,00 la proba I şi 5,00 la proba a II-a) una din probe se declară“RESPINS”.
(2) Candidatul care încearcă să rezolve subiectele prin fraudă sau comite abateri pe timpul concursului sau susţinerii probei, dovedindu-se acest lucru prin probe, se declară „ELIMINAT”, prin decizia preşedintelui comisiei de admitere, după finalizarea cercetării administrative a abaterii. Celor declaraţi „RETRAS”, „RESPINS” sau „ELIMINAT” nu li se calculează media generală.
Art. 8. Clasificarea candidaţilor la concursul de admitere se face în ordine strict descrescătoarea mediilor generale obţinute, înscrise în cataloagele de concurs şi în ordinea opţiunilor.
Art. 9. Admiterea în academie pe locurile scoase la concurs se va executa în ordinea descrescătoare a clasificării candidaţilor şi a opţiunilor în scris ale acestora, până la ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs. La prezentarea în academie, candidaţii pot opta şi pentru alte programe de studii-specialităţi militare scoase la concurs, altele decât cele pentru care au fost declaraţi „ADMIS” în Centrele de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale, dacă îndeplinesc toate condiţiile pentru acestea.
Art. 10. La probele de tip test grilă nu se admit contestaţii. Rezolvarea contestaţiilor privind modul de desfăşurare a admiterii este în exclusivitate de competenţa academiei. Decizia de comisiei de contestaţii este definitivă.
Art. 11. La medii egale şi aceeaşi opţiune, departajarea candidaţilor se va face după media obţinută în cadrul admiterii la proba a II-a -Matematică. Psihologie, iar dacă egalitatea continuă, după media obţinută la examenul de bacalaureat şi, în ultimul rând, după punctajul la disciplina Matematică, obţinut în cadrul admiterii.
Art. 12. Locurile rămase neocupate sau vacante prin retragerea candidaţilor declaraţi „ADMIS” vor fi ocupate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „ADMIS” sau „NEADMIS” în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor, conform graficului prezentat în Anexa nr. 1. Cererea pentru redistribuire va fi adresată preşedintelui comisiei de admitere până la încetarea activităţii comisiei de admitere şi comandantului (rectorului) academiei după încetarea activităţii comisiei. 5 din 19
Art. 13. Mediile de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în sesiunea de admitere în anul universitar 2011-2012 şi numai pentru concursul organizat în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”.
Art. 14. Sunt admişi în academie, fără concurs de admitere, în limita numărului de locuri aprobat, la specialităţile pentru care au fost declaraţi „ADMIS” în Centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale şi opţiunilor acestora, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale, la disciplina Matematică. Absolvenţii de colegiu/liceu care se înscriu în prevederile acestui articol trebuie să facă dovada acestui fapt şi se adresează cu cerere scrisă preşedintelui comisiei de admitere, care decide asupra solicitărilor.
Art. 15. Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” transmite Direcţiei Management Resurse Umane, odată cu rezultatele admiterii, lista nominală a candidaţilor admişi care au obţinut distincţii şi premii la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale, precizând domeniul, programul de studii şi specialitatea militară la care aceştia sunt admişi, concursul/olimpiada la care au obţinut distincţii şi premii, precum şi anul obţinerii acestora.
Art. 16. (1) Candidaţilor care s-au prezentat la concurs li se eliberează, la cerere, o adeverinţă din care să rezulte perioada participării la concurs şi eventual, rezultatele obţinute.
(2) Candidaţilor declaraţi admişi li se specifică data la care trebuie să se prezinte în academie în vederea începerii perioadei de pregătire militară iniţială, precum şi materialele ce trebuie să le aibăasupra lor.
Art. 17. (1) Candidaţii care au fost declaraţi “NEADMIS” sau “RESPINS” la concursul de admitere în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, pot participa la concursul de admitere în altăinstituţie militară de învăţământ superior sau în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, pe baza aceluiaşi dosar de candidat şi a opţiunilor proprii. Pentru aceasta, depun cereri scrise de transfer al dosarului la aceste instituţii, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, iar dosarele vor fi trimise de Academia Forţelor Aeriene la instituţiile pentru care au optat, în termen de 24 de ore de la depunerea cererii. Candidaţii completează o nouă cerere de înscriere, care este pusă la dispoziţie de instituţia militară de învăţămâmt organizatoare a admiterii.
(2) Candidaţilor declaraţi respinşi li se restituie, la cerere, în cel mult 24 de ore, dosarul de candidat, pe baza actelor de identitate, fără perceperea unei taxe.
(3) Candidaţii declaraţi admişi şi care au urmat o facultate (program de studii universitare de licenţă) în regim cu taxă, pot urma cursurile academiei fără taxă.
(4) Candidaţii declaraţi admişi şi care au absolvit o facultate (program de studii universitare de licenţă) pe locuri finanţate de la buget sau sunt studenţi la data admiterii ai unei instituţii de învăţământ superior pe locuri finanţate de la buget, pentru a fi înmatriculaţi în academie, au obligaţia să restituie instituţiei respective contravaloarea şcolarizării şi să facă dovada plăţii la prezentarea în academie pentru începerea cursurilor. În caz contrar nu vor fi înmatriculaţi şi pierd dreptul de a urma cursurile academiei.

1.3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 18. (1) La prezentarea în academie, candidatul declarat „ADMIS” în cadrul selecţiei organizată în Centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale va completa o cerere de înscriere la concurs la care se anexează trei fotografii 3/4 şi va avea asupra sa:
– buletin / carte de identitate;
– certificat de naştere, în original sau copie legalizată;
– diploma de Bacalaureat în original ori adeverinţa care să facă dovada că au promovat acest examen, media generală de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;
– adeverinţă pentru scutirea taxei de concurs (candidaţii prevăzuţi la art.19, al.(3) din prezentul capitol);
– recomandare semnată şi ştampilată din partea comandantului unităţii militare în care îşi desfăşoară activitatea, pentru soldaţii şi gradaţii voluntari;
– rechizitele necesare pentru redactarea lucrărilor scrise;
– obiectele personale necesare pe perioada desfăşurării concursului de admitere; 6 din 19
– suma necesară achitării cheltuielilor de cazare, hrănire şi pentru taxa de înscriere la concurs (mai puţin absolvenţii colegiilor militare liceale şi soldaţii şi gradaţii voluntari).
(2) Candidaţii cărora nu le-au sosit dosarele personale la secretariatul comisiei concursului de admitere până în preziua datei de începere a concursului de admitere, nu sunt primiţi în concurs.
Art. 19. (1) Pe toată durata concursului de admitere dosarul cu documentele de înscriere şi diploma de bacalaureat (adeverinţa de absolvire a liceului) se păstrează la secretariatul comisiei de admitere.
(2) În vederea înmatriculării, candidaţilor declaraţi „ADMIS” li se păstrează obligatoriu diploma de bacalaureat în original la secretariatul academiei, dacă există la dosarul de înscriere la concurs, iar dacă nu, aceştia sunt obligaţi la prezentarea în academie în vederea începerii cursurilor, să depună diploma de bacalaureat în original la secretariatul academiei. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.
Art. 20. (1) Valoarea taxei de înscriere la concurs este de 80 LEI. Taxa se achită în prima zi de prezentare la sediul Academiei, iar chitanţa primită se predă secretarului comisiei, care o anexează la dosarul de candidat.
(2) Sunt exceptaţi de la plata acestei taxe candidaţii care dovedesc, cu documente, că îndeplinesc una din următoarele condiţii:
– sunt absolvenţi ai colegiilor militare liceale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, promoţia 2011, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari încadraţi în Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Administraţiei şi Internelor;
– sunt orfani de ambii părinţi;
– provin de la case de copii sau plasamente familiale;
– sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari sau ai funcţionarilor publici/salariaţilor civili contractuali ce îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Apărării Naţionale alte structuri din ;
– sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale;
– sunt copii ai personalului didactic din sistemul învăţământului de stat şi particular;
– sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989, sau ai celor care au fost răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
– sunt copii ai cadrelor Ministerului Apărării Naţionale sau ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari decedate/decedaţi în timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
– au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării concursului de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere.
(3) Sunt copii ai personalului din structurile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională în activitate, pensionat sau decedat, care candidează pe locurile aprobate pentru aceste structuri şi care fac dovada că îndeplinesc această condiţie.
Art. 21. Candidaţii îşi asigură cazarea şi hrănirea pe timpul concursului de admitere, precum şi cheltuielile de transport la (de la) locul unde se desfăşoară concursul.
Art. 22. Pentru absolvenţii colegiilor militare liceale – promoţia 2011 şi soldaţii şi gradaţii voluntari din Ministerul Apărării Naţionale cazarea este gratuită, iar hrănirea se va face potrivit normelor legale în vigoare. Transportul acestora se face potrivit reglementărilor în vigoare.
Art. 23. Candidaţii care nu îşi pot asigura cazarea şi hrănirea pe timpul concursului de admitere, pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile şi pot servi masa în academie, achitând contravaloarea acestora. Hrănirea candidaţilor se va face la norma ce se aplică în academie.
Art. 24. Valoarea cheltuielilor de cazare şi hrană pentru o zi vor fi afişate în academie cu 30 zile înainte şi pe toată durata admiterii. Acestea sunt: cazarea = 20 lei/zi/candidat şi hrana = 28lei/zi/ candidat. Aceste preţuri şi tarife pot suporta modificări. Pe timpul concursului de admitere, candidaţilor li se asigură gratuit asistenţă medicală.
Art. 25. Candidaţii care comit una dintre abaterile de la ordinea şi disciplina de concurs,
enumerate mai jos, sunt eliminaţi:
– întârzierea de la ora stabilită pentru începerea probelor; 7 din 19
– efectuarea de semne distinctive pe lucrările scrise;
– încercarea (dovedită) de fraudă în timpul desfăşurării probelor;
– părăsirea academiei fără aprobarea comandanţilor subunităţilor de candidaţi;
– sustragerea de bunuri materiale din dotarea academiei sau personale ale altor candidaţi;
– deteriorarea voluntară a bunurilor academiei;
– provocarea prin neglijenţă sau voluntar a unor incendii sau focare de incendii;
– procurarea, deţinerea, introducerea, distribuirea, consumul de băuturi alcoolice şi droguri;
– implicarea (iniţierea, instigarea, susţinerea, participarea) în altercaţii fizice cu alţi candidaţi ori cu personalul academiei;
– încălcarea consemnului pazei, pentru cei cazaţi în academie.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER

2.1. PROGRAMELE DE STUDII DE MASTER PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURSUL DE ADMITERE

Art. 60. (1) Concursul de admitere în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, pentru anul
universitar 2011-2012, se organizează în domeniul de studii „Ştiinţe militare şi Informaţii”, pentru
următoarele programe de studii universitare de master:
– „Securitatea spaţiului aerian”, 2 (doi) ani, cursuri de zi, 120 CST;
– „Managementul sistemelor de luptă din forţele aeriene” 2 (doi) ani, cursuri de zi, 120 CST;
(2) Studiile universitare de master în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” se desfăşoară in limba română.
Art. 61. (1) Studiile universitare de master în academie se desfăşoară în regim cu taxă, aceasta fiind stabilită de senat la valoarea de 1.500 lei/an universitar, pentru anul universitar 2011-2012.
(2) Taxa de studii poate fi plătită integral la începutul anului universitar, sau în maxim 2(două) tranşe, care se vor plăti la începutul fiecărui semestru. Neplata acesteia la timpul scadent atrage pierderea calităţii de student masterand în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”.

Mai multe informatii despre admiterea la Academia Fortelor Aeriene gasiti AICI

About Post Author

Marius Doroftei

Fondator si redactor-sef al site-ului AviatiaMagazin.com, jurnalist cu peste 10 ani de experienta in presa online, pasionat de tot ce tine de aviatie, in special de cea militara.
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Previous post Elicopter prabusit in Norvegia. Cel putin 3 morti
Next post Avioane romanesti – ARCA a finalizat structura cabinei avionului IAR-111 Excelsior